Kallelse till årsmöte 2024 samt handlingar

Kallelse till årsmöte och handlingar

Medlemmarna i Halmstad Golfklubb kallas härmed till informations- och årsmöte söndagen den 14 april kl. 14.00 i Kongresshallen på Hotel Tylösand (årsmötet beräknas börja ca. 14.30).

Handlingar till årsmötet skickas ut till medlemmarna via nyhetsbrev, publiceras på www.hgk.se och finns tillgängliga på Halmstad Golfklubb senast tre veckor innan årsmötet.

Klicka här för läsa Årsmöteshandlingar 2024 i pdf-format.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.  Val av två protokollsjusterare och rösträknare.

4.  Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.

5.  Fastställande av föredragningslista.

6.  Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret för Golfklubben och Golfkoncernen.

7.  Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret av Golfklubben och Golfkoncernen.

8.         a. Fastställande av resultat- och balansräkning i Golfklubben samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.

b. Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående fastställande av resultat- och balansräkning i GolfAB samt disposition av vinst/förlust.

9.         a. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Golfklubben för den tid revisionen avser.

b. Direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman i GolfAB angående ansvarsfrihet för styrelsen i GolfAB för den tid revisionen avser.

10.       a. Fastställande av medlemsavgifter i Golfklubben för det kommande verksamhetsåret.

b. Fastställande av spelavgifter i GolfAB för det kommande verksamhetsåret.

11.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen.

12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner rörande verksamheten i Golfkoncernen. Innefattar styrelsens förslag och motioner om förändring av nuvarande stadgar.

13.  Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.

14.  Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer samt nominering av andra kandidater.

15. Val av

a.     klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;

b.    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

c.    en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år;

d.    ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;

e.    direktiv till styrelsen inför beslut på bolagsstämman om val av ordförande, styrelseledamöter och revisor i GolfAB.

16.  Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion.

Varmt välkomna!

Ordförande Eva Östergren-Tordsson och styrelsen för Halmstad
Golfklubb

21 mars 2024

Klicka här för läsa Årsmöteshandlingar 2024 i pdf-format.