Klubbmärket

Halmstad Golfklubbs klubbmärke har bilden av ett heraldiskt lejon, två korslagda golfklubbor, en golfboll samt initialerna H, G och K i guld på svart botten. Formen är en tresidig heraldisk sköld med vågformade parallella sidor, nedtill sammanlöpande i en spets. Ovankanten är svagt vågformad och dess båda hörn mot sidorna är snedskurna. Detta märke tillkom år 1961 och har två förelöpare med vardera helt olikartad bild.

Halmstad Golfklubbs första klubbmärke

Halmstad Golfklubbs första klubbmärke tillkom sannolikt 1949. Dokumenterande uppgifter om årtalet har inte påträffats i klubbens arkiv, men har enligt beskrivning här nedan tagits fram på annan väg. Den första avbildningen påträffas i vår äldst bevarade klubbmatrikel från år 1951 samt i de åtföljande t o m 1957. Klubbmärket finns där tryckt på omslaget i tecknad form utan färgsättning. Det är cirkelrunt med två korslagda golfklubbor med greppen nedåt och klubbhuvudena uppåt samt en golfboll i det övre vinkelfältet mellan dessa. I de övriga vinklarna finns golfklubbens officiella initialer Hd G K inskrivna. Bilden har fått en säregen utformning. Golfklubborna ”står” på sina skaft och klubbhuvudena är i luften med golfbollen mellan sig. Denna position i rummet passar bättre för tennisrackets och tennisbollar än för golfklubbor och golfbollar. I förra fallet spelas ju bollen i luften medan golfbollen spelas från marken. Slutsatsen att det första klubbmärket sannolikt tillkom 1949 grundar sig på en kommunikation jag haft med statsheraldikern på Riksarkivet. Min fråga till honom gällde egentligen året för tillkomsten av vårt nuvarande klubbmärke. För flera år sedan fick jag höra att klubben gjort en framställan till Heraldikerämbetet för att få tillstånd att använda Hallands landskapsvapen som förebild för sitt klubbmärke. En diarieförd anteckning om den hänvändelsen skulle förhoppningsvis ge svaret på den frågan. Men det blev i stället ett omväga svar om tillkomsten av vårt första märke!

Statsheraldikern gjorde eftersökning i det forna Riksheraldikerämbetets (upphörde 1953) och dess efterföljares (Riksarkivets statsheraldikers) arkiv. Denna sökning visade, att det endast påträffas en dokumenterad kontakt med Halmstad Golfklubb. Statsheraldikern skriver:

Den 15/3 1949 ankom en förfrågan från firma Sporrong angående ett märke för Halmstad Golfklubb som de ville ha godkänt av ämbetet. Sporrong skulle tydligen tillverka märket på uppdrag av klubben och kontaktperson var herr Eric Sjöstedt, Storgatan 18, Halmstad. Märket godkändes 16/3 och Sporrongs fick betala en avgift för granskningen. Detta är vad som går att utläsa av Riksheraldikerämbetets diarium under nummer 1949/107. Någon ritning eller skrivelse har tyvärr inte bevarats i detta arkiv. Möjligen är det denna kontakt som lever kvar i äldre klubbmedlemmars minne. Någon senare kontakt har inte dokumenterats

Av en annan lyckosam tillfällighet har Jubileumsboken för denna artikel fått tag på två sådana klubbnålar. De har olika tillverkningsår.

Den äldsta har en svagt konvex emaljyta och en diameter på 15 mm. De två korslagda golfklubborna och golfbollen avbildas i guldfärg på en ljusblå botten och inramas av en tunn guldkant. Initialerna Hd GK återges också med guldfärg. Uppgifter att detta klubbmärke också tagits fram som stickat blazermärke har inte påträffats i arkiven. Märket från den senare utgåvan har en diameter på 10 mm och klubbor och text på mörkblått fält!

Vårt första klubbmärke kommer fortfarande till användning. Inramat av en gyllene eklövskrans fungerar det som Halmstad Golklubbs förtjänsmärke sedan 1957. Då tilldelades sju personer märket och sedan dess har ytterligare tretton personer hedrats med detta förtjänsttecken.

Klubbmärket 1958 – 1960 med Halmstads Vapen Tre hjärtan

1958 tog uppenbarligen Halmstad Golfklubb fram ett nytt klubbmärke. På omslaget till det årets matrikel var det gamla klubbmärket utbytt mot ett nytt. Det var i färg och hade formen av en sköld, uppbyggd med de två golfklubborna, initialerna i klubbnamnet samt stadsvapnets tre hjärtan. Det finns inte heller här någon dokumentation i protokoll eller årsberättelse på att det var ett nytt klubbmärke som debuterade. Men mycket tyder på det.

Placering på omslaget till matrikeln i utbyte mot det gamla klubbmärket styrker den slutsatsen liksom dess användning som illustration på klubbens invitationsfolder till The Scandinavian International Amateur Championship och The Scandinavian International Ladies Amateur Championship 1958. Märket fick emellertid inte fullt genomslag på alla ”trycksaker” vid tävlingarna, vilket kan väcka en viss tveksamhet om detta emblems status. Det gamla klubbmärket fick leva vidare tryckt på ”dagsbiljetterna”, som bestod av nålförsedda olikfärgade runda och tunna pappmärken samt på lunch- och frukostbiljetterna! Bristen på dokumentation i klubbmärkets historia är genomgående och ger utrymme för spekulationer och sannolika slutsatser. Kommentarerna vid valet av det heraldiska lejonet som klubbmärkets bild 1960 indikerar emellertid definitivt att tre-hjärtan-märket var vårt klubbmärke under de tre åren 1958 – 1960. Klubben tyckte att märket med tre hjärtan såg för ”gulligt” ut!

Skölden är fyrsidig med den nedre starkt konvexa sidan avsmalnande i en spets. På svart botten med vit bård strax innanför kanterna avbildas två korsställda golfklubbor. De står på klubbhuvudena och har en golfboll i fältet mellan dessa. Initialerna H-d och GK är placerade i de yttervinklar, som klubborna bildar. I denna skölds centrala övre del – mellan klubbskaften – är en mindre sköld placerad. Den har raka parallella sidor och den nedre sidan den franska sköldens avslutande spets. Tvärs över denna ljusblå sköld sträcker sig en vit ”bjälke” med Halmstads stadsvapens tre krönta hjärtan. Sådan sköld i en annan sköld kallas hjärtsköld, om jag förstått heraldikens beskrivningar rätt. Det rör sig alltså i detta fall om en hjärtsköld med tre hjärtan! Klubbnål i denna design har inte förekommit men däremot stickade blazermärken.

Klubbmärket från 1961 med heraldiskt lejon i guld på svart fält

Sommaren 1960 kom beslutet om ett nytt klubbmärke. Det finns dokumenterat i styrelseprotokoll. Skölden med det heraldiska lejonet från och med 1961 ersätta Halmstads tre hjärtan. Lejonet avbildas i guld på svart botten i stället för som i landskapsvapnet i silver på blå botten. Onekligen ger det heraldiska lejonet en mer imponerande anblick än tre röda hjärtan.

Emellertid inställer sig osökt reflexionen om inte dåtidens medlemmar kände sig något otrogna mot sin stad, när man så tydligt genom sitt klubbmärke knöt sig till landskapet Halland i stället för till staden Halmstad. Att sätta Halland på kartan i stället för staden som det så modernt heter idag. Det nya klubbmärket bar också initialerna H-d G K, där initialerna som tidigare placerades i tre av de vinklar, som de korslagda golfklubborna bildade. Den historiska dokumentationen för tillkomsten av ett nytt klubbmärke finns i ett styrelseprotokolls § 11 den 15/7 1960:

”Herr Ågren överlämnade förslag till nya klubbmärken uppsydda av Berthels i Göteborg.

Styrelsen beslöt att med mindre justeringar godkänna ”Gripförslaget”, att uppdraga åt herr Ågren att placera beställning av 300 st i blazerstorlek och 200 st avsedda för pullover, blusar och dylikt och i samband härmed efterhöra möjligheten att eventuellt kunna montera märken på blazer, blusar och pullover med något slag av smidig fästanordning.”

En dokumenterande beskrivning av det valda klubbmärket har tyvärr inte gjorts i protokollet. Uppgiften om ett godkännande av ”Gripförslaget” är emellertid något förvirrande. Sannolikt har lejonhuvudet på de uppstickade proverna tolkats som huvud på en grip. Heraldiskt var gripen en fantasifigur, vars övre del, huvud, framben och vingar är av örn men nedre del med bakben och svans är lejonets. Östergötland och Södermanland har detta fabeldjur i sina vapen men lejonet i Hallands landskapsvapen, som givetvis varit förebild för vår märkesbild, har ett lejons huvud!

På denna bild syns det blazermärke som klubben har idag. Halmstad Golfklubbs klubbmärke bär alltså, som inledningsvis anförts bilden av ett heraldiskt lejon, två korslagda golfklubbor, en golfboll samt initialerna H, G och K i guld på svart botten. Det har formen av en tresidig heraldisk sköld – fransk sköld - med vågformade parallella sidor, nedtill sammanlöpande i en spets. Ovankanten är svagt vågformad och dess båda hörn mot sköldens sidor är snedskurna. Lejonet har beväring: röd tunga och röda klor.

1980 gav klubben ut en jubileumsbok 1930-1980. På omslagssidan till denna är lejon, initialer, golfklubbor och boll vita på blått fält. Man kan förledas tro, att klubben ändrat färgsättningen på sköld och lejon och därmed tagit Hallands landskapsvapen som förlaga till sitt klubbmärke. Så är det inte!  Snarare ett olycksfall i arbetet.

Enligt kunglig förordning 7/2 1941 beskrives Hallands landskapsvapen så här:

”I blått fält ett upprest lejon av silver med röd beväring, därest dylik skall komma till användning”

En heraldisk djurfigurs klor, tunga, horn etc. kallas för beväring och återges i annan färg än figuren i övrigt. Det är valfritt om man vill återge djurfiguren med eller utan beväring! Metallfärgen silver kan av trycktekniska skäl betecknas med vitt. Guld brukar av samma skäl betecknas med gult. För att klarlägga de lagar och förordningar som reglerar skydd av statsvapen eller annat statsemblem vill jag här återge den information, som statsheraldikern lämnat i min korrespondens med honom:

”Det märke som klubben använder idag har inte landskapsvapnet som förlaga. Hallands vapen utgörs av ett lejon av silver i blått fält, vilket är något helt annat än klubbens lejon av guld i svart fält. Om klubben vill används sig av landskapsvapnet i sitt märke, så är det ett ärende som avgöra av länsstyrelsen. De lagar och förordningar som reglerar detta är SFS 1970: 498 och 1976: 100.”

Halmstad Golfklubbs initialer i klubbmärket

Klubbmärkenas initialer för Halmstad Golfklubb har varierat. Det äldsta märket hade HdGK, Tre-Hjärtanmärket från 1958 hade H-d K samt klubbmärket från 1960 hade t o m 1968 H-dGK samt därefter HGK.

Variationerna härrör sig Svenska Golfförbundets regler och anvisningar, när det fastställde initialerna för klubbarnas namn. Helsingborgs Golfklubb invaldes 1924 som klubb nr 5 och fick initialerna HGK. Halmstad Golfklubb invaldes som klubb nr 11 den 31 maj 1932 och fick initialerna Hd GK. Vårt första klubbmärke bar också dessa initialer. Av någon anledning slank ett bindestreck in mellan H och d när Trehjärtan märket kom och det hängde med ett tag i 1960 år märke. I årsboken ”Golf i Sverige” 1966, som från 1965 i drygt 30 år utgivits av Zindermans Förlag och redigerats av Sven Möller i Falkenberg, redogörs för ett beslut av Golfförbundet styrelse rörande ”Förkortningar av klubbnamn”.

Där skriver man: ”I mars 1965 fastställde golfförbundets styrelse officiella förkortningar av golfklubbarnas namn att i fortsättningen användas i exempelvis gästböcker, prislistor etc. Däremot påverkar de nya förkortningarna inte de i klubbmärkena använda förkortningarna.” (Kapitelförfattarens understrykning).

Enligt denna årsboks uppgifter skulle de av förbundsstyrelsen 1965 fastställda initialerna vara HGK för Halmstad Golfklubb och HbgGK för Hälsingborgs Golfklubb. När SGF införde datasystemet GK 90, som efterföljts av 2005 års GIT blev den officiella förkortningen för Halmstad Golfklubb åter HdGK och för Helsingborgs Golfklubb HGK. Alltnog är det upp till klubbens eget avgörande vilka initialer den väljer att använda för sitt namn i klubbmärket. Där står idag HGK vid golfklubborna under det gyllene lejonet för Halmstad Golfklubb.Det är totalbilden av emblemet som presenterar Klubbmärkets hemvist. Det handlar om ett mycket fint klubbmärke, som valts och grafiskt utarbetats för en golfklubb med egen högklassig profil.

Leslie Sorling