Styrdokument Halmstad Golfklubb

Värdegrund

Gemenskap

tillsammans arbetar vi för sammanhållning, trivsel, öppenhet och förståelse för varandra

Engagemang

med glädje och stolthet och ansvar skapas starka prestationer som ger härliga upplevelser av högsta kvalitet

Utveckling

med vilja och kompetens utmanar vi oss till ständig förbättring

Respekt

för historien, spelet, klubben och för varandra.

Vår vision

DIN BÄSTA GOLFUPPLEVELSE

Vår verksamhetsidé

Halmstad Golfklubb är en ideell idrottsförening som skapar en upplevelse över förväntan för medlemmar och gäster genom att leverera spelytor, service och faciliteter av högsta klass

Mission

Vår mission är att varje dag skapa den bästa upplevelsen av Halmstad Golfklubb. I det ryms helhetsintrycket av golf, möten mellan människor, mat och dryck, vänskap, värdskap, tävling och träning.

Övergripande mål

Helhetsupplevelsen Halmstad Golfklubb

NPS mål: Medlemmar 80, Gäster 70

Fokusområden

Banorna

Service

Klubben

Fastigheter

Personal

Miljö

Varumärket

Finansiella mål

Koncernen skall sträva mot ett positivt resultat och kassaflöde över tid som medger återinvesteringar i nivå med avskrivningar

FOKUSOMRÅDEN

Banorna

Vi ska ständigt sträva efter att förbättra och förstärka upplevelsen av den unika plats och upplevelse som våra banor i sin helhet utgör. Genom att ständigt sträva mot en jämn och hög kvalité över säsongen ges bäst förutsättningar för en livskraftig samt framgångsrik verksamhet. Förändringar och investeringar skall utföras för att förbättra, förenkla samt effektivisera skötseln utan att göra avkall på vår höga kvalitet. Vi ska vara noga med att säkerställa att all förädling sker i en tydlig och överenskommen riktning över tid.

Service

Vi ska uppmärksamma behoven hos medlemmar och gäster för att säkerställa att vi möter deras specifika önskemål. Genom glädje och engagemang skapar vi service på den nivå vi önskar till våra medlemmar och gäster. Kontinuerlig uppföljning via undersökningsverktyg säkerställer ständig förbättring och utveckling.

Klubben

Genom en bred idrottslig och sällskaplig verksamhet, som riktar sig till både unga och äldre, skapar vi förutsättningar för en levande golfklubb under hela året. Vår verksamhet skall ge kvinnor som män möjlighet till glädjefylld golf och göra dem till golfare för livet oavsett när de börjar spela. För de flesta är också funktioner såsom restaurang, range, gym och kiosker viktiga delar i den helhetsupplevelse som HGK erbjuder, varför dessa funktioner också måste leverera service på hög nivå.  

Personal 

Vi ska vara noggranna i vårt val av personal och rekrytera de bästa inom varje område inom de ekonomiska ramar som ges. Genom att skapa gemenskap och tillhörighet ger vi de bästa förutsättningarna för personalen att trivas och agera efter våra kärnvärden och för klubbens bästa vid varje tillfälle. Vår kultur skall projiceras genom vår personal och de skall känna stolthet över sin arbetsplats. kultur skall projiceras genom vår personal och de skall känna stolthet över sin arbetsplats.

Miljö

Vi påverkar den omvärld vi verkar i och behöver vid varje beslut, stort som litet, betänka de effekter dessa beslut har. Genom att välja rätt produkter och tjänster kan vi ständigt minska vår påverkan på miljön. Vårt mål är att miljöcertifiera oss samt verka för att förutsättningar för flora och fauna i vårt närområde utvecklas.                                        

Fastigheter

Vi ska säkerställa att våra fastigheter och tillhörande mark underhålls i samma anda som våra banor. De ska förädlas och utvecklas för att möta aktuella samt framtida behov.  

Varumärke  

Vi säkerställer att Halmstad Golfklubb även fortsättningsvis kommer att uppfattas som ett starkt och ledande varumärke genom att kontinuerligt leverera på hög nivå inom ovan nämnda fokusområden samt att verka för kontinuerlig utveckling av dessa, i kombination med en aktiv intern och extern varumärkesbyggande kommunikation kring Halmstad Golfklubb.

Halmstad Golfklubb är en av Sveriges mest attraktiva golfklubbar för såväl medlemmar som gäster vilket också skall avspegla sig i vår interna och externa kommunikation.  Vid varje tillfälle skall varumärket kopplas ihop med vårt varumärkeslöfte: ”Din bästa golfupplevelse”."